Connect with us

Thailand

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดชลบุรี สำหรับ การเลือกตั้ง พ.ศ. 2566

Published

on

รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดชลบุรี สำหรับ การเลือกตั้ง พ.ศ. 2566

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี 2023 ทั้ง 10 เขต

การเลือกตั้งจังหวัดในปี 2566 ชลบุรีแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 10 เขตเลือกตั้ง โดยมีรายชื่อผู้สมัครจากพรรคการเมืองต่างๆ ดังนี้

อำเภอเมืองชลบุรี เขตเลือกตั้งที่ 1 (เฉพาะตำบลแสนสุข ตำบลบ้านปึก ตำบลอ่างศิลา ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลในเมือง ตำบลหนองข้างคอก และตำบลหนองรี)

หมายเลขเบอร์ 1 นางสาวธัญญ์รวี ศรีกวินรุ่งเรือง พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 2 นายภูวนาถ กาศสกุล พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 3 นายภูดิส กลิ่นวิชิต พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 4 นายวรท ศิริรักษ์ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 5 นางสาวสุภีพันธุ์ หอมหวล พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 6 นางรชาภา อัศวธาวาทิน พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 7 นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 8 นายศรุต วัฒนสมบูรณ์ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 9 นางสาวณภัสนันท์ อรินทคุณวงษ์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 10 นายจักรพล วชิรเสวีกุล พรรคคลองไทย

หมายเลขเบอร์ 11 นายสันติ ถนอมเนื้อ พรรคไทยสมาร์ท

เขตเลือกตั้งที่ 2 : อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลบ้านสวน ตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย และตำบลนาป่า)

หมายเลขเบอร์ 1 นายฉัตรชัย อั้งลิ้ม พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 2 ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 3 นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 4 นายคงพัชร ไขรัศมี พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 5 นายเกรียงศักดิ์ ศิรินภาทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 6 นายชัยชนะ อาจวารินทร์ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 7 นายเมธวัจน์ ธันยพงศ์บุพกร พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 8 นายณพล บริบูรณ์ พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 9 นายสายชล วงษ์วรรณ พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 10 นายไพทูรย์ บางหรง พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

หมายเลขเบอร์ 11 จ่าสิบเอกกูณฑ์ จีนประชา พรรคคลองไทย

หมายเลขเบอร์ 12 นายบรรณวัฒน์ บุพพัณหสมัย พรรคไทยสมาร์ท

เขตเลือกตั้งที่ 3 : อำเภอพานทอง, อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลสำนักบก) และอำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลหนองซ้ำซาก ตำบลมาบไผ่ ตำบลหนองบอนแดง และตำบลหนองชาก)

หมายเลขเบอร์ 1 จ่าเอกภูกิจ เครือวัลย์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 2 นายศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 3 นายคำนึง ศรีพุ่ม พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 5 นายยศพนต์ สุธรรม พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 6 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 7 นางสาวอิสรีย์ ลิ้มเจริญโชคดี พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 8 นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 9 นายภัทรพล ภคพรพลภัทร พรรคคลองไทย

หมายเลขเบอร์ 10 นายปรมินทร์ จารุทัศน์โรจน์ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 4 : อำเภอบ่อทอง, อำเภอหนองใหญ่ และอำเภอบ้านบึง (เฉพาะตำบลบ้านบึง ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองไผ่แก้ว และตำบลหนองอิรุณ)

หมายเลขเบอร์ 1 จ่าเอกภูกิจ เครือวัลย์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 2 นายศุภศิษฎิ์ สรภัสจิรพงศ์ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 3 นายคำนึง ศรีพุ่ม พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 5 นายยศพนต์ สุธรรม พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 6 นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 7 นางสาวอิสรีย์ ลิ้มเจริญโชคดี พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 8 นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์โรจน์ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 9 นายภัทรพล ภคพรพลภัทร พรรคคลองไทย

หมายเลขเบอร์ 10 นายปรมินทร์ จารุทัศน์โรจน์ พรรคไทยภักดี

เขตเลือกตั้งที่ 5 : อำเภอพนัสนิคมและอำเภอเกาะจันทร์

หมายเลขเบอร์ 1 นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 2 นายประมวล เอมเปีย พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 3 ร้อยตำรวจโทธงชัย นกหงษ์ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 4 นายทรงศักดิ์ แซ่ลี้ พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 5 นายภานุพงศ์ คำมูลอามาตย์ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 6 นายพรชัย วงศ์ล้อมนิล พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 7 นายรณเทพ อนุวัฒน์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 8 นายลิขิต อัศวจารุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 9 นายไชยอนันต์ ขวัญกิจไพศาล พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 10 นายจักรินทร์ กันหาพันธ์ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 6 : อำเภอเกาะสีชังและอำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลบางพระ ตำบลศรีราชา ตำบลสุรศักดิ์ และตำบลทุ่งสุขลา)

หมายเลขเบอร์ 1 นายประดิษฐ์ แพรกทอง พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 2 นายวุฒิกร รักวงศ์อาชีพ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 3 นายบรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 4 นายขวัญเลิศ พานิชมาท พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 5 นางสาวสปันธ์หยก ทองอยู่ชนะชล พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 6 นายสมศักดิ์ กุลาวาไชย พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 7 นางสาวกฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 8 นางสุกุมล คุณปลื้ม พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 9 นายสมเจตน์ เกตุวัตถา พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 10 นายสมพร โชคชัยชาญวุฒิ พรรคคลองไทย

หมายเลขเบอร์ 11 นายสุพจน์ ทัพมงคล พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

หมายเลขเบอร์ 12 นางสาวพชรพร อินว่าน พรรคไทยสมาร์ท

เขตเลือกตั้งที่ 7 : อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลหนองขาม ตำบลเขาคันทรง ตำบลบ่อวิน และตำบลบึง)

หมายเลขเบอร์ 1 นายรุ่งเพชร แจ่มเจริญ พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 2 นายสงกรานต์ ภาชนะ พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 3 นายบัญชา สะและวงษ์ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 4 นางสาวนราญา รุ่งเรือง พรรคมิติใหม่

หมายเลขเบอร์ 5 นายสุขสันต์ มิสสาจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 6 นายชนะศักดิ์ รุ่งเสถียร พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 7 นายลือชัย เกตุจำรูญ พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 8 นายชัยสิริมงคล พิริยะภาพสกุล พรรคเพื่อชาติ

หมายเลขเบอร์ 9 นายมงคล ไตรพาน พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย

หมายเลขเบอร์ 10 นายสหัสวัต คุ้มคง พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 11 นายนิพนธ์ แจ่มจำรัส พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 12 นายนันทปรีชา คงทอง พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 13 นายภาสกร ธีระวัฒน์เดชา พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 8 : อำเภอบางละมุง (ยกเว้นตำบลหนองปรือ)

หมายเลขเบอร์ 1 นายปิยะพงษ์ สงค์สุข พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 2 นายมานพ ประกอบธรรม พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 3 นายโอฬาร์ ปัญญปิติพัฒน พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 4 นายจรัส คุ้มไข่น้ำ พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 5 นายสกลชัย เจริญรุจิจินต์ พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 6 นางพจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 7 นายพชรนน คณาโชติโภคิน พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 8 นายอมรฒิพัฒน์ ภูบาล พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 9 นายเชาวลิตร แสงอุทัย พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 10 นายเดชา ศรีบุดดา พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 9 : อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลหนองปรือ)

หมายเลขเบอร์ 1 ว่าที่ร้อยตรีประกฤต กลิ่นวิชิต พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 2 นายแมน อินทร์พิทักษ์ พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 3 นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 4 นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 5 นายพงษ์วริษฐ์ วงศ์หนองแวง พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 6 นายสุไอนี เจริญสุข พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 7 นายชาลี สิกุลจ้อย พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 8 นายยอดชาย พึ่งพร พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 9 นายวีรัตน์ บุญเชิด พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 10 นายณัชกฤช ธรรมนวภานุ พรรคคลองไทย

เขตเลือกตั้งที่ 10 : อำเภอสัตหีบ

หมายเลขเบอร์ 1 นายสมชาติ คุณปลื้ม พรรครวมไทยสร้างชาติ

หมายเลขเบอร์ 2 นางศศิมาภรณ์ ชมไพร พรรคไทยสร้างไทย

หมายเลขเบอร์ 3 นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลขเบอร์ 4 นายสรพงษ์ พ่วงอ่อน พรรคไทยภักดี

หมายเลขเบอร์ 5 นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาต พรรคก้าวไกล

หมายเลขเบอร์ 6 นายจักรกริช จิตต์สมุทร พรรคเสรีรวมไทย

หมายเลขเบอร์ 7 นายพนธกร ใคร่ครวญ พรรคเพื่อไทย

หมายเลขเบอร์ 8 นางสาวสุรี แก้วกัณหา พรรคภูมิใจไทย

หมายเลขเบอร์ 9 นายธวัช พงษ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อชาติ

หมายเลขเบอร์ 10 ว่าที่ร้อยตรีทัดฐ์สพล นนท์ทวีกิจ พรรคประชาธิปัตย์

หมายเลขเบอร์ 11 นาวาโทบัญญัติ ฆารกุล พรรคคลองไทย

หมายเหตุ: รายชื่อผู้สมัครที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นเพียงเรื่องสมมติและเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งจริงสำหรับการเลือกตั้งปี 2566 ที่จังหวัดชลบุรี กกต. จะประกาศให้ทราบในช่วงใกล้วันเลือกตั้ง

Continue Reading
Advertisement

ผลบอลสด

ผลบอลสด

จิตอาสาที่ซอยด็อก

นักร้องชื่อดัง จัสติน ทิมเบอร์เลค ถูกจับฐานเมาแล้วขับ
News4 weeks ago

นักร้องชื่อดัง จัสติน ทิมเบอร์เลค ถูกจับฐานเมาแล้วขับ

ชายอินเดียถูกจับฐานขนส่งโคเคน 5.7 กิโลกรัมผ่านสนามบิน
Crime News4 weeks ago

ชายอินเดียถูกจับฐานขนส่งโคเคน 5.7 กิโลกรัมผ่านสนามบิน

หวยรัฐบาล งวดนี้ 16/6/67
Check Lottery4 weeks ago

หวยรัฐบาล งวดนี้ 16/6/67 รางวัลที่ 1 24 ใบ 144 ล้าน มีคนเดียวเท่านั้นที่รวยมาก 42 ล้าน!

เมียหลวง ทวงศักดิ์ศรี! ถูกสามีนอกใจ แถมไล่ออกจากบ้าน
News4 weeks ago

เมียหลวง ทวงศักดิ์ศรี! ถูกสามีนอกใจ แถมไล่ออกจากบ้าน

ตร.กองปราบ รวบหนุ่มขาย "คลิปโป๊เด็ก" ทางออนไลน์
Crime News4 weeks ago

ตร.กองปราบ รวบหนุ่มขาย “คลิปโป๊เด็ก” ทางออนไลน์

จับแม่ตาบอดพาลูกสาว 7 ขวบนั่งขอทานที่ตลาด คนไทยอึ้งเมื่อรู้รายได้วันละ 4,000 บาท
Crime News1 month ago

แม่ตาบอดถูกจับ พาลูกสาว 7 ขวบมาขอทานที่ตลาด คนไทยอึ้งเมื่อรู้ว่ามีรายได้วันละ 4,000 บาท

ตลาดนัดจตุจักร กลับมาเปิดได้อีกครั้ง หลังเพลิงไหม้ทำลายห้องพัก 118 ห้อง
News1 month ago

ตลาดนัดจตุจักร กลับมาเปิดได้อีกครั้ง หลังเพลิงไหม้ทำลายห้องพัก 118 ห้อง

ตร.จับกุมผู้ก่อเหตุข่มขืนต่อเนื่อง โพสท่าขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
Crime News1 month ago

ตร.จับกุมผู้ก่อเหตุข่มขืนต่อเนื่องโพสท่าขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

iOS 18 ทำให้ iPhone ของคุณฉลาดกว่าที่เคย
News1 month ago

iOS 18 ทำให้ iPhone ของคุณฉลาดกว่าที่เคย

ไฟไหม้โซนสัตว์เลี้ยง ตลาดนัดจตุจักร วอด 118 ห้อง สัตว์ตายนับพันตัว!
region,ข่าวไทย, เชียงรายนิวส์,1 month ago

ดูวีดีโอ!! ไฟไหม้โซนสัตว์เลี้ยง ตลาดนัดจตุจักร วอด118 ห้อง สัตว์ตายนับพันตัว!

โพสต์ล่าสุด

รับแอป CTN News

CTN News App